עודכן לאחרונה ביום 30.7.2021.

עמוד זה כולל את מדיניות הפרטיות וכן את תנאי השימוש באתר, המופיעים בהמשך העמוד.

 

גולש יקר,

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בינך לבין החברה, המורכב מתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו.

לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.

עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת הגולש כי כל פרט שימסור וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה עקב השימוש שלו באתר, יוחזקו על ידי החברה וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:

לאפשר לגולש לעשות שימוש באתר;

לעדכן את הגולש בתכנים ובמידע;

לשפר ולהעשיר את השירותים, המוצרים, המידע והתכנים המוצעים לגולש באמצעות האתר;

לצרכים פנימיים, כגון מחקר ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

לבדוק את עמידת הגולש בתנאי ההסכם;

לצרכי התקשרות עם הגולש.

שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות והגולש מוותר בזאת על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות גולש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות גולש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

הגולש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו לצורך השימוש שלו באתר.

החברה תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לאבטח אותו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.

הגולש יוכל בכל עת לבקש מהחברה לתקן מידע וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: info@mystudios.co.il. והחברה תפעל לעשות זאת תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.

החברה תמנע מהעברה לצד ג' של פרטים אישיים ו/או כל מידע אחר שנאספו ביחס לגולשים, אם וככל שאלה נאספו ("המידע"). על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:

הפרת תקנון השימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע הפרה לכאורה של הוראות התקנון ו/או כל דין.

קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.

במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין החברה.

במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.

במקרה שהפעילות של האתר ו/או של החברה תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר .

מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת המידע אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה לכל אדם ו/או תאגיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

הגלישה באתר מהווה הסכמה של הגולש לכך שפרטי הגולש שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, עלולים להיות מוחזקים במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לגולש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). שימוש כאמור בפרטי הגולש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

הגולש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הגולש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בהסכם ו/או בגלישתו באתר מאשר בזאת הגולש את הסכמתו לקבל מהחברה ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני שאת פרטיו יתבקש למסור כתנאי לקבלת הדיוור הישיר (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: "המייל").הגולש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. במידה והגולש מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליו לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: info@mystudios.co.il.

גולשים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לחברה בדוא"ל לכתובת: info@mystudios.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

כתובות IP ועוגיות (COOKIES): בכל גלישה באתר מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בו במסגרת אותה גלישה, כגון: תאריך, שעה, סוג דפדפן אינטרנט, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של גולשים, כתובת של דף ההפניה וכיוב' פרטים. הנתונים הנ"ל נאספים למטרות פנימיות של החברה, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרת האתר, הנפקת דוחות סטטיסטיים, ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. כתובות ה- IP שנשמרות אינן מקושרות לפרטים מזהים אישיים. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים הטמעת עוגיות (COOKIES) כברירת מחדל. אם גולש אינו מעונין בהטמעת עוגיות, יש לו את האפשרות להגדיר בהתאם את דפדפן האינטרנט שלו, כך שהוא ידחה עוגיות או יתריע כאשר עוגיות נשלחות למחשב. חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שחוסם עוגיות.

החברה משתפת פעולה עם ספקים חיצוניים וכן עם אתרים אחרים, המפרסמים באתר ו/או שהאתר מפנה אליהם. עוגיות יכולות להישלח למחשב גם על ידי ספקים חיצוניים אלה, ולרבות מהאתרים שלהם. לחברה אין שליטה על עוגיות אלה. שליחה של עוגיות על ידי ספקים חיצוניים ו/או על ידי צד ג' כלשהו הינה נוהג מקובל בתעשיית האינטרנט.

גולש יקר,

פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים בפרק זה.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה אין בהם בטחון מוחלט ועל כן החברה אינה מתחייבת שהתכנים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

אם אתה מרגיש שהחברה אינה שומרת על מדיניות פרטיות זו מכל סיבה שהיא, אנא פנה לחברה באופן מיידי באמצעות דואר אלקטרוני: info@mystudios.co.il.

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר mystudios.co.il, המופעל ע"י חברת ביונד מדיה בע"מ, ח.פ. 516001781, מרחוב ששת הימים 80, רמת השרון ("החברה")

האתר משמש להצגת שירותים ומוצרים של החברה ("השירות/ים" , המוצר/ים").

גולשים יקרים, תנאי שימוש אלה, יחד עם תנאי מדיניות הפרטיות, מהווים ביחד הסכם מחייב ביניכם לבין החברה ביחס לאתר ולצורך רכישת השירותים/מוצרים ("ההסכם"). השימוש והגלישה באתר מהווים את הסכמתכם לאמור בהסכם. אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מההסכם – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו ו/או לא לרכוש את המוצרים המוצעים בו.

האמור בהסכם מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מתייחס כמובן לבני כל המינים באופן שווה.

עצם הגלישה באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות ההסכם, הבין אותן והסכים להן.

החברה עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עם החברה בכתובת הדוא"ל: info@mystudios.co.il.

החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו.

כל שינוי מהותי בהסכם יפורסם ויחייב את הגולש מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות ההסכם.

במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ו/או כל דין אחר, יגבר האמור בהסכם. אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות ההסכם כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות ההסכם.

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הגדרות

למונחים הנזכרים בתנאי שימוש אלה תהיה ההגדרה הקבועה לצידם:

גולש – כל גורם ו/או ישות משפטית הגולשים באתר לרבות לקוח.

החברה – חברת ביונד מדיה בע"מ, מפעילת האתר ו/או כל ישות משפטית אחרת אשר תפעיל את האתר מטעמה.

השירות/ים ת המוצר/ים – השירותים והמוצרים המוצגים באתר.

מידע / תוכן / תכנים – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, שהועלה לאתר על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים.

השירותים – השירותים השונים המוצעים באתר על ידי החברה.

חוק הגנת הצרכן – חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 תקנותיו והוראותיו.

החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, תכניו ו/או שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות וכדומה. בכל מקרה, החברה לא תשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או היה ביכולתה לצפות נזקים אלה.

אותיות קטנות

הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כי: (א) הוא רשאי להתקשר עם החברה לפי הוראות הסכם זה ולפי כל דין (ב) לא יפר הוראות ההסכם והוראות כל דין במסגרת השימוש באתר (ג) ישתמש באתר למטרות חוקיות בלבד.

כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא ואינו מטעה. הגולש יעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש.

לחברה הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמשתמש וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן של גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין ו/או הסכם. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי השימוש זה ו/או בכל הסכם ו/או דין.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לכרות מידע או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב ותמונות המוצרים וכיוצא בזאת אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

החברה מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.

החברה תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד ו/או של שותפי היצירה/לקוחות של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים והתכנים באתר – לרבות תכני אודיו, וידאו, תמונות, תיאורים ועיצובים, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

החברה והיא בלבד תהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיה (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהלקוחות) ו/או את התחייבויותיה לכל צד ג' לפי בחירתה וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד.

כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או להסכם זה אלה זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובהם בלבד.

הסכם זה, המהווה הסכם מחייב בין החברה לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה זה לא יתפרש כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

על אף האמור בכל דין,  כל תביעה כנגד החברה  מצד גולש או צד שלישי כלשהו תתיישן אם לא נתבעה תוך שנה מיום קרות העילה ו/או התגלותה.

כל ההודעות שישלחו לחברה יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

הודעות לחברה יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@mystudios.co.il.

ט.ל.ח